/ / / /
shopping_cart
 • 1 
 • نظرسنجی
  search

  بین تغذیه و برنامه رژیم غذایی ورزشی یک ورزشکار و میزان فعالیت های روزانه او بخصوص میزان و نوع فعالیت ورزشی رابطه تنگاتنگی وجود دارد.

  در کنار عوامل گوناگونی همچون ریکاوری و استراحت کافی و همچنین برنامه تمرینی، رژیم و تغذیه ورزشی یکی از عوامل تاثیرگذار در نتیجه گیری مطلوب است.

  عوامل موثر در نوشتن رژیم غذایی ورزشی

  یک مربی یا متخصص تغذیه در نوشتن برنامه غذایی و رژیم ورزشی روزانه باید به موارد زیر توجه نماید:

  1. متابولیسم پایه شخص ورزشکار
  2. نوع و میزان فعالیت ورزشی در طول روز
  3. اهداف کوتاه مدت و میان مدت ورزشی
  4. میزان و نوع کار و فعالیت های روزانه

  تعریف متابولیسم پایه و اهمیت آن در نوشتن رژیم غذایی ورزشی

  حداقل مقدار انرژی مصرفی بدن برای حفظ اعمال حیاتی بدن در شرایط سلامتی کامل و همچنین شرایط بدنی نرمال در حالت استراحت را متابولیسم پایه می نامند.

  محاسبه و در نظر گرفتم متابولیسم پایه (BMR) در نوشتن رژیم غذایی ورزشی بسیار اهمیت دارد و باید در توجه داشت که این عدد با توجه به شرایط فیزیولوژی بدنی و دیگر ویژگی های فردی، برای اشخاص مختلف متفاوت می باشد که در مقالات بعدی به طور مفصل به آن می پردازیم.

  رابطه فعالیت ورزشی با تغذیه و نوشتن رژیم غذایی ورزشی

  نوع و میزان فعالیت ورزشی و اینکه ورزشکار قصد دارد در چه مدت و با چه شدتی فعالیت ورزشی خود را انجام دهد، در تغذیه ورزشی وی تاثیرگذار است چراکه با توجه به نوع تمرین، منابع تامین انرژی متفاوت است.

  منابع تامین انرژی باتوجه به نوع فعالیت و شرایط مختلف می تواند شامل گلوکز، گلیکوژن پروتئین یا چربی باشد.

  نوشتن رژیم غذایی ورزشی برای اهداف تمرینی مختلف

  باتوجه به اینکه هدف از تمرین در افراد مختلف متفاوت می باشد، رژیم های غذایی برای ورزش هر شخص هم متفاوت می باشد.

  هدف ورزشکاران با توجه به سطح ورزشی فرد، هدف از تمرین و ... متفاوت می باشد و باتوجه به آن، ترکیب مواد غذایی، میزان کالری مصرفی و سایر موارد در تغذیه ورزشی لحاظ می شود.

  تاثیر میزان فعالیت های روزانه در نوشتن رژیم غذایی ورزشی

  میزان فعالیت های روزانه هر شخص ارتباط مستقیم با میزان کالری مصرفی وی دارد و هرچه فعالیت های روزانه بیشتر باشد به همان نسبت مصرف کالری هم بیشتر خواهد بود و  این میزان کالری باید در نوشتن رژیم غذایی ورزشی در نظر گرفته شود.