/ / / /
shopping_cart
 • 1 
 • نظرسنجی
  info_outline

  ابتدا با استفاده از دکمه افزودن برنامه، تنظیمات اولیه را وارد نمایید.
  سپس توسط دکمه افزودن حرکت برنامه بدنسازی مورد نظر را تکمیل نمایید.

 • {{exsys}}
  {{set}}
  {{repeat}}
  {{sets}}
  زمان استراحت:{{rest}} (ثانیه) نوع استراحت:{{rtype}} تمپو: ({{tut4}}-{{tut3}}-{{tut2}}-{{tut1}}) شدت تمرین:{{power}}%
  توضیحات:  {{desc}}
  • event_availableروزهای تمرین:  {{days}}
   layersدسته حرکات:  {{category}}
   access_alarmزمان تمرین:  {{time}}
   access_timeمدت:  {{period}}
  • low_priority
   سیستم تمرین
   حرکت
   ست و تکرار
  • addافزودن حرکت
  • تمرین هوازی گرم کردن

  • تمرین هوازی سرد کردن

  • مدت زمان اجرای برنامه

  • توضیحات